תושבי תל-אביב, זהירות מפני מדינה פלשתינית. כך נראית עירכם מבית-אל, טילים ינחתו עליכם בקלות

תושבי תל-אביב, זהירות מפני מדינה פלשתינית. כך נראית עירכם מבית-אל, טילים ינחתו עליכם בקלות

הקליקו על מנת להגדיל
כל הזכויות שמורות לישראל וונדי

הרחיבי

 

“הרחבה כנגד החרבה”.

 

לפני כחודש הרסו כוחות הביטחון את המאחז הרחיבי וגם את מעיין עין כפיר שעל יד הישוב אלון מורה, אנו רוצים לבנות מחדש את המבנה שנהרס במקום, המבנה היה עשוי חלקו מבטון וחלקו מבנייה קלה, המבנה מיועד למשפחה שמתעתדת להיכנס למקום, הסכום שאנו צריכים הוא 10 אלף ₪ ,נשמח שכל אחד יסייע כפי יכולתו

לפרטים ולתרומות ניתן לפנות ל- 0526071528 או home.rril@gmail.com

“הרחיבי מקום אהלך” – בבניין הארץ נתברך

שלכם, חלוצי גרעין הרחיבי.

מכתב לשר המשטרה

שר המשטרה – מדוע משטרה פלשתינית משוטטת בגוש עציון

משטרה פלשתינאית על ציר 60 בגוש עציון! הנה תמונות: http://mattotarim1.blogspot.com/2010/12/blog-post_20.html

לאור יום, על ציר 60,  בין צומת גוש עציון לאפרת צפון רכב משטרתי של הרשות הפלשתינאית נראה נוסע לו בבטחה, ללא הפרעה. כשצולמו, סימנו, בחיוך רחב, את האות V (אות הנצחון).

הצילומים ע”י:  יהודית קצובר 0507161818 נדיה מטר 0505500834 – עדות ראייה. כל הכבוד

שר המשטרה הנכבד, בבקשה לעדכן –

הכיצד שוטרים פלשתינים מסיירים בגוש עציון?

האם הדבר מקובל על כב’ השר?

אם כן – מתוקף איזה סידור הדבר מתאפשר.

אם לא – מה בדעת השר לעשות כדי שמקרים כאלה לא יישנו וכן, אילו צעדים יינקטו כדי לזהות ולנקוט סנקציות נגד ה”שוטר” בתמונה

בכבוד רב וברגשי תודה

סוזי דים, דוברת

מטות ערים

עותקים: נדיה מטר, יהודית קצובר

המכתב של פרופ’ עמוסיה לשר החוץ, שר ההסברה ויו”ר הקואליציה

 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Вице-премьеру, министру иностранных дел Израиля Авигдору Либерману, лидеру правящей коалиции в Кнессете Зэеву Элькину, министру информации и диаспоры Ю. Эдельштейну.

aliberman@knesset.gov.il; zelkin@knesset.gov.il; yedelstein@knesset.gov.il

 

Уважаемые господа!

Слушая и читая ваши, да и Премьер-министра, выступления на высоких международных собраниях, конференциях и интервью в СМИ, постоянно обращаю внимание на использование слов и выражений, неправильно передающих смысл определённых, хорошо известных, понятий. Этот ваш дефект чисто лигвистичен лишь на первый взгляд, поскольку приносит существенный вред стране, вами представляемой, и народу, избранными руководителями которого вы являетесь.

Конкретно, имею в виду слова и выражения:

1.            «Палестинцы» и «палестинский народ» – для обозначения местных арабов и их компактно проживающей совокупности, «палестинское государство» для обозначения планируемого рядом политиков за границей и, к сожалению, в самом Израиле, государства местных арабов. Как известно, «палестинский народ» в его сегодняшнем понимании есть полит-технологическое изобретение недавнего времени, не имеющее под собой историчемких или генетических корней и оснований. Сказанное относится и к такому словосочетанию, как «палестинская администрация» вместо администрации автономии. Эта неправильность вносит свой, пусть далеко и не решающий, но весьма заметный вклад в странную ситуацию, когда глава автономии, т.е. части государственного целого, непрестанно разъезжает по миру и ведёт постоянные переговоры как глава государства

         Понятие «палестинец» имело хождение во времена британского мандата, прекратившего действие в 1948. Есть ещё заметное число людей, имевших документы, в которых в графе nationality стояло Palestinian. Разумеется, в этом не было этнического смысла: известные мне такие «палестинцы» все евреи.

2.            «Арабские беженцы» – для обозначения тех арабов, которые в основном по своей воле и наущению своих руководителей в 1948 г. покинули места постоянного проживания для облегчения арабским странам – соседям ликвидации вновь провозглашенного Израиля. В пользу этого утверждения говорят многочисленные газетные публикации того времени, воспоминания его людей, живших в то время.

         Отмечу, что в дипломатической литературе, к примеру, в более поздней резолюции №242 Совета Безопасности, понятие беженец, подразумевает и евреев, в тот же период времени вынужденных покинуть места своего проживания – арабские страны – из-за анти-еврейских настроений и погромов. Очевидно, что беженцами не могут считаться потомки людей, покинувших по тем или иным причинам свои жилища: это качество, в отличие от прав собственности, не может наследоваться, а, следовательно, и подлежать наследуемой компенсации.

3.            «Оккупированные территории» для обозначения тех частей подмандатной Палестины, которые перешли под контроль Израиля в результате его победы в навязанной ему соседними арабскими государствами войне 1967 г., обычно именуемой шестидневной войной. Оккупация территории подразумевает её занятие после отъёма у предыдущего владельца – государства. Поскольку таковых в применение к обсуждаемым территориям не существовало, а идёт спор об их приписании государству местных арабов, их уместно называть, вслед за рядом видных юристов-международников, в частности Ю. Россом, одним из соавторов резолюции №242 Совета Безопасности, спорными территориями. Замена оккупированных територий спорными сделает очевидно бессмысленным в применение к действиям Израиля термин «оккупация».

4.            «Западный берег» для обозначения Иудеи и Самарии, именовавшиеся так даже на картах учебников истории в бывшем СССР. Понятие «берег», подобно, например, набережной как сооружению на берегу, явно подразумевает узкую полоску суши в непосредственной близости от реки, моря, озера. Очевидна нелепость отнесения, например, к западному берегу Одера половины Германии, но почему-то очевидное всюду применимо в Израиле. Отмечу, что абсурдность идеи устранения иудеев из Иудеи, маскируется исторически и этнически безосновательным её переименованием её в «Западный берег».

5.            «Восточный Иерусалим» как нечто, противостоящее в смысле своего будущего западной части этого города. Восточный Иерусалим есть не более, чем географическое обозначение группы районов города, наподобие Истэнду и Вестэнду Лондона. Всякая политическая трактовка этого понятия неправильна по существу дела и вредна для Израиля.

6.            «Аннексия» для обозначения того, что гораздо правильнее именовать распространение юрисдикции. Слово «анексия» несёт в себе оттенок отторжения от владельца (подразумевается) или захвата территорий, принадлежащих другим государствам, и к спорным территориям определённо отношения иметь не может.

7.            «Поселенцы» и «поселения» для обозначения евреев – жителей населённых пунктов Иудеи и Самарии. В самих словах «поселения» и «поселенцы» содержится некоторый характер временности, что противоречит как реальной ситуации, так и ряду известных документов и международных соглашений, включая декларацию Бальфура 1919 г., резолюцию Лиги Наций от 1920 г. и ряда последующих, признанных после роспуска Лиги Наций её преемницей – ООН.

         Используемые сейчас приведенные выше слова и выражения представляют собой «новояз», вредный для народа и государства Израиль, искажения. Аккуратный подбор слов, вместо приведенных выше, поможет дискуссиям с общественностью и политиками, уточненяя содержание ведущихся споров и дискуссий.

Был бы признателен за быстрый ответ, но не в виде секретарских писем по указанному ниже адресу, а изменением лексики – в интересах исторической и юридической правды, государства Израиль и еврейского народа. Считал бы целесообразным, чтобы ваш пример распространился и на других членов Кнессета и работников СМИ, чьи лингвистические неточности почти также огорчительны, как и ваши.

Разумеется, сам по себе выбор слов не может оказать решающего воздействия на мировую политику. Но он может стать тем элементом правды, которая этой политике абсолютно необходима.

 

16.12.10. Профессор физики М. Амусья, Иерусалим, amusia@012.net.il

Salute and Mass support for Yehuda vShomron מפגן הצדעה ענק ליהודה ושומרון ביום חמישי 23/12 בכיכר ציון

Please spread the word to like-minded Israelis.      נא להפיץ לאוהבי ארץ ישראל

Kikar Tzion in Yerushalaim Thursday Dec. 23, 2010 at 7PM

 

מפגן הצדעה ענק ליהודה ושומרון ביום חמישי הבא 23/12 בכיכר ציון

http://www.sos-israel.com/index.asp?catID=43700&siteLang=3

Huge Demonstration in Zion Square

A Salute to the Yehuda, Shomron and Yerushalayim Residents

Starring Popular Singers

Ariel Zilber, Yishai Lapidot, Mendy Jerufi, Gadi Elbaz

The Land of Israel for the People of Israel

Thursday, the 16th of Teves, 5771 (23/12/10)

At 7:00 PM

Kikar Tzion, Yerushalayim

National Center: 08-8584353

Center for Yehuda and Shomron

National Headquarters: Activists Center: 054-2036770, 052-4641400

For transportation and coordinator information, see overleaf

Matot Arim, Eretz Yisroel Shelanu, Shomron and Binyamin Settlers Committee, Women in Green, Yehuda Action Committee, Chazit Yehuda, SOS- Israel, Headquarters for Eretz Yisrael, Gar’in Shchem and Yericho, Eretz Yisrael Youth

http://3.inn.co.il/leads/view/190

 

כולם מגיעים למפגן ההצדעה ההיסטורי ליהודה שומרון וירושלים

–אלמנת טרור מכתב משלה רוזנק שורשן

אני מנהלת עמותה לטובת ניפגעי טרור “להמשיך לחיות ביחד” http://www.terrorvictims.org.il/

אנחנו משתתפים בפרויקט של בנק לאומי “מיליון סיבות טובות” בו בנק לאומי יחלק לחמישים עמותות מיליון שקל.

הסכום יחולק ע”פ כניסות לסרטון היוטיוב שהתבקשנו להכין.

מאז שהתחילה התחרות לפני עשרה ימים העפלנו ממקום 44 למקום-19.

השמים הם הגבול.

בבקשה הפץ מייל זה לכל הכתובות שיש לך. כל הקלקה בעלת משמעות!!!!

אנחנו נישענים רק על תרומות ואנו עובדים בהתנדבות מלאה.

תודה — שלה

זה הקישור ליוטיוב: אנא כנסו לסרטון והצביעו למעננו!!

חשוב להדגיש:על מנת שהצבעה תקלט במערכת יש להפעיל את הסרטון(אפילו לכמה שניות..) ורק אז להצביע.
http://www.youtube.com/Leumi1Million?x=DfaABkD9DLA